bFA Verzekeringen Home  


Direct naar:

    
 

 

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door bFA Beheer. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de specifieke algemene) voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, prevaleren de (algemene) voorwaarden van de producten en diensten.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat bFA Beheer zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan bFA Beheer niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

bFA Beheer beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. bFA Beheer kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door bFA Beheer niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. bFA Beheer wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten
bFA Beheer, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bFA Beheer, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bFA Beheer.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar ons stuurt, kunnen worden onderschept of op andere wijze worden gemanipuleerd. Wij advizeren u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail naar ons te sturen. Indien u ervoor kiest om per e-mail berichten naar ons te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins kunnen worden gemanipuleerd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
bFA Beheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt bFA Beheer geen enkele aansprakelijkheid wat betreft: (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail naar bFA Beheer of naar u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloaden of gebruik van software of documenten die via deze website beschikbaar wordt gesteld (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van bFA Beheer.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
bFA Beheer behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

bFA Beheer, 2010